اینم یه اسکاینت خوب که بچه ها یه مقدار توش دستکاری کردن در سطح تیم ملی المپیک
WWW.AZIM33.mihanblog.comفقط مخصوص ایران کارد شیر میباشد و فایلهای این گروه رو فقط دان می کند.

بهترین در نوع خود بدون دیسی واسه SKYSTAR 2 PC

SKYNET 
AZIM.OFFLINE.2